Monday, November 19, 2018

Massivt uppdämt utbud av nyproducerade lägenheter

Idag släppte SCB ny statistik över bostadsbyggandet under tredje kvartalet. De preliminära siffrorna visar att antalet påbörjade bostäder minskade med 16 procent under de tre första kvartalen jämfört med samma period förra året. Det är ungefär i linje med boverkets senaste prognos som pekar på att 56000 bostäder påbörjas i år och lika många nästa år.

Det finns dock en del frågetecken kring boverkets prognos. Under tidigare boom-bust-cykler på bostadsmarknaden har bostadsbyggandet fallit betydligt mer. Det beror dels på att efterfrågan avtar när konjunkturen försvagas, dels på att byggboomen genererat ett uppdämt utbud av bostäder i pågående produktion. (Många av dessa bostäder är så klart redan sålda, men det är ändå relevant att tala om uppdämt utbud eftersom den som flyttar in i de flesta fall lämnar en befintlig bostad som därmed kommer ut på marknaden).

SCB:s statistik för de senaste åren visar på en markant eftersläpning i antalet färdigställda lägenheter (både hyresrätter och bostadsrätter) jämfört med påbörjade lägenheter. Den ackumulerade skillnaden kan användas som ett mått på antalet bostäder i pågående produktion. Det är intressant att ur detta perspektiv jämföra de senaste årens byggboom med den förra uppgången som bröts i och med den globala finanskrisen:

Källa: SCB

Även under den förra boomen byggdes det upp ett "uppdämt utbud" av bostäder i produktion, om än i betydligt mindre skala. När den ekonomiska krisen slog till förblev därför antalet färdigställda bostäder (relativt) högt under flera år trots att antalet påbörjade bostäder föll snabbt. Även om vi inte drabbas av en global finanskris den här gången kan vi räkna med en snarlik utveckling i bostadsbyggandet. Byggandet måste dessutom falla under en "normal" nivå utifrån rådande förutsättningar (efterfrågan, räntor, konjunktur osv) tills marknaden svalt det uppdämda utbudet.

En intressant detalj är att antalet färdigställda bostäder tycks bromsa in i takt med antalet byggstarter det senaste året snarare än fortsätta öka ett tag till som man kan förvänta sig. Det kan till viss del bero på eftersläpning i statistiken, men tyder ändå på att tiden från startbesked till färdigställande ökat. Det kan bero både på brist på arbetskraft och andra resurser och på att projekt försenas eller delas in i etapper på grund av trög försäljning och finansieringssvårigheter.

Men det mest intressanta med diagrammet ovan är så klart den senaste byggboomens omfattningen i relation till den perioden före finanskrisen. Notera också att bostadsbyggandet som pågående ekonomisk aktivitet (gula linjen) procentuellt sett minskar betydligt mer än antalet påbörjade eller färdigställda bostäder när vi går från "boom" till "bust". Även om antalet påbörjade bostäder stabiliseras på årets nivå som Boverket tror kan alltså bostadsbyggandet fortsätta ge ett negativ bidrag till BNP och sysselsättning under lång tid eftersom avslutade projekt inte ersätts med nya.

---


"Björklund presenterar en välskriven och sammanhållen berättelse om hur Sverige riskerar hamna i en finanskris.” – Aftonbladet.

"Per Björklund ... skriver lättfattligt, pedagogiskt och spännande om hur svenskarna blev ett av världens mest skuldsatta folk" - BTJ-häftet nr 12, 2017

Köp på BokusAdlibris eller direkt från förlaget

1 comment: